Boetebeleid

Home > Algemeen > Over M.S.V.'71 > Boetebeleid

Boetebeleid

 

Reglement afhandeling boetes.                      

 

 

In de Algemene Vergadering van 8 oktober 2008 is er besloten dat de door de KNVB aan spelers opgelegde boetes in principe zullen worden doorbelast aan de speler. Ook in ons huishoudelijk reglement is dit opgenomen.

 

 

Met ingang van 1 januari 2009 zullen de boetes worden doorbelast aan de spelers die de boete hebben opgelegd gekregen van de KNVB.

 

De speler aan wie een boete is opgelegd krijgt zelf rechtstreeks bericht van de KNVB. De KNVB is gerechtigd de boete van het tegoed van MSV ’71 af te schrijven. MSV ’71 is bevoegd de boete door te belasten aan de speler.

 

De speler kan uitsluitend bevrijdend betalen door storting op de rekening van MSV ’71. De betaling dient binnen veertien dagen na dagtekening van de brief waarin de boete is opgelegd op de rekening van MSV ’71 te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan de speler direct geschorst is voor alle wedstrijden totdat de betaling is ontvangen.

Bij zeer ernstige overtredingen kan de straf mede uitsluiting van deelname aan de trainingen en zelfs een toegangsverbod van het terrein van MSV ’71 omvatten.

 

Bezwaar aantekenen

Indien de speler van mening is dat de boete ten laste van de vereniging dient te komen of ten onrechte is opgelegd dan dient hij onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening van de brief waarin de boete is opgelegd, een uitvoerig verslag (verzoekschrift) van hetgeen gebeurd is met vermelding van de redenen waarom hij van mening is dat de boete niet door hem hoeft te worden gedragen, opsturen of mailen aan de secretaris van MSV ’71 (secretaris@msv71.nl). Een kopie van de brief waar het verzoekschrift betrekking op heeft dient te worden bijgevoegd.

 

Het conform de voorwaarden indienen van een verzoekschrift schort de betalingsverplichting op tot uiterlijk veertien dagen nadat er uitspraak is gedaan op het verzoekschrift.

 

De secretaris stelt per ommegaande de leden van de Commissie Normen en Waarden op de hoogte van het ontvangen verzoekschrift door toezending van het verzoekschrift.

 

De “Commissie Normen en Waarden” bestaat uit Jacques van der Vlugt en Wil Dijksman.

 

Tegen de uitspraak op het verzoekschrift kan de betrokken speler dan wel een van de bestuursleden van MSV ’71 in beroep gaan.

 

De beroepsinstantie bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur van MSV ’71.

 

Indien het beroep is ingesteld door een lid van het dagelijks bestuur zal een ander lid van het bestuur de plaats in de beroepscommissie waarnemen. De beroepscommissie besluit in hoogste instantie.

 

 

De Commissie Normen en Waarden beoordeelt het verzoekschrift op basis van de verstrekte gegevens. Indien en voor zover de gegevens onvolledig zijn, wordt dit in het nadeel van de verzoeker uitgelegd. Een te laat ingediend verzoekschrift wordt dus altijd afgewezen tenzij de speler in alle redelijkheid aantoont dat hij niet in de gelegenheid is geweest om een verzoekschrift tijdig in te dienen (vakantie).

 

Indien en voor zover er geen schriftelijke verklaringen van getuigen en of anderen worden bijgevoegd kan er geen waarde aan de stelling worden toegekend.

De Commissie beoordeelt het verzoekschrift naar redelijkheid en billijkheid op basis van normen en waarden van goed gedrag.

 

De Commissie Normen en Waarden is bevoegd het verzoekschrift deels toe te kennen.

 

De uitspraak wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de secretaris die de betrokken speler en de bestuursleden van MSV’71 informeert.

 

De regeling is op gelijke wijze van toepassing voor de beroepsprocedure.

 

Deze regeling gaat in per 1 januari 2009 en heeft derhalve geen betrekking op gevallen die hebben plaatsgevonden voor 1 januari 2009.

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71