top of page

Voorstel Normen en Waarden Beleid M.S.V.'71


Zoals besproken op de algemene ledenvergadering van 14 november jl. willen we onze leden vragen om in te stemmen met het beleid t.a.v. Normen en Waarden. Onderstaand treftfen jullie het desbetreffende document aan.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen via secretaris@msv71.nl

Wanneer er op 15 december geen op- of aanmerkingen zijn ontvangen gaan wij er vanuit dat alle leden akkoord gaan met het voorgestelde beleid.

Bestuur MSV’71


Normen en Waarden

MSV’71 wil een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Om dit te waarborgen hanteren we onderstaand beleid ten aanzien van onze normen en waarden.


Binnen onze vereniging is geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag. We streven een open cultuur na waardoor we elkaar durven aan te spreken en waarbij we wanneer er toch iets misgaat weten hoe te handelen.


Wat mag er van de vereniging, het bestuur worden verwacht

 • Wij treden op als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag (pesten en uitsluiten, agressie en geweld, intimidatie en machtsmisbruik, discriminatie, seksuele intimidatie en misbruik, verboden middelen gebruik en matchfixing)

 • Wij houden ons aan de meldplicht en melden (vermoedens van) seksuele intimidatie en misbruik bij de daarvoor geldende instanties KNVB/NOC-NSF/ISR

 • Wij zorgen ervoor dat er een vertrouwenscontactpersoon is

 • Wij zorgen ervoor dat alle leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers op de hoogte zijn van onze gedragscodes


Hoe informeren wij leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers?

 • Ons beleid ten aanzien van Normen en Waarden is terug te lezen in het beleidsplan

 • Onze gedragsregels en de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon zijn terug te vinden op de website en zichtbaar in de kantine en kleedkamers.

 • Nieuwe (ouders van jeugd-) leden worden door de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie tijdens het kennismakingsgesprek geïnformeerd over de gedragsregels en de vertrouwenscontactpersoon en krijgen onze ‘Regels en Gewoontes’ op schrift uitgereikt

 • Op het inschrijfformulier staat vermeld dat leden door ondertekening zich met de gedragsregels conformeren

 • De gedragsregels zijn opgenomen in het document ‘Regels en Gewoonten’, welke ieder jaar aan de start van het seizoen met ouders van jeugdleden wordt gedeeld


Wat verwachten we van leden en ouders van jeugdleden en overige bezoekers van ons complex

 • Leden en ouders van jeugdleden nemen kennis van onze gedragsregels

 • Leden en ouders van jeugdleden conformeren zich aan deze gedragsregels met het aangaan van een lidmaatschap

Gedragsregels

Om de vereniging goed te kunnen besturen, een gezond sportklimaat te hanteren en onze accommodatie heel, schoon en veilig te houden spreken we met elkaar de onderstaande gedragsregels af.

Voor alle leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en overige bezoekers geldt:

 1. We nemen kennis van de geldende gedragsregels en onderschrijven deze

 2. We behandelen elkaar met respect

 3. We onthouden ons van grensoverschrijdend gedrag (pesten en uitsluiten, agressie en geweld, intimidatie en machtsmisbruik, discriminatie, seksuele intimidatie en misbruik, verboden middelen gebruik en matchfixing)

 4. We melden (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag bij de trainer/coach, het bestuur, de jeugdcoördinator of de vertrouwenscontactpersoon

 5. We plegen geen diefstal of vernielingen

 6. We laten de kleedkamer, de velden en de kantine netjes achter

 7. We gedragen ons als sportieve supporters om het veld

 8. We onthouden ons van roken en het nuttigen van alcohol direct langs de lijn

 9. We gebruiken sociale media, waaronder whatsapp-groepen op een sociale en respectvolle manier

 10. We conformeren ons aan de gedragscode van de KNVB, het NOC-NSF en Centrum Veilige Sport


VOG

Het aanvragen van een VOG voor alle bij (jeugd)spelers betrokken vrijwilligers is een maatregel die wij nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Iedere 3 jaar zal de betreffende vrijwilliger opnieuw gevraagd worden een VOG te overleggen.

Daarnaast worden de bij de (jeugd)spelers betrokken vrijwilligers ingeschreven als lid van MSV’71, en daarmee de KNVB en zijn de daar geldende gedragscodes van toepassing.

Vertrouwenscontactpersoon

Een andere preventieve maatregel is het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP).

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen of signalen heeft m.b.t. seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag of over een concreet incident een melding wil doen bij de vereniging.

Een traject met een VCP ziet er als volgt uit:

 • De VCP probeert er samen met een melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren

 • Vanuit een melding informeert de VCP over mogelijke vervolgstappen

 • Daarnaast verzorgt de VCP de procesbegeleiding en adviseert de vereniging

 • Een VCP kan een melder koppelen aan een vertrouwenspersoon van de KNVB of Centrum Veilige Sport


Contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon kan via vcp@msv71.nl


Melding van grensoverschrijdend gedrag

De volgende vijf stappen worden door het bestuur doorlopen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Voor een uitgebreide toelichting zie de meldcode (zie website CVS)

Voorafgaand aan deze 5 stappen heeft de VCP van de vereniging waarschijnlijk al een gesprek gevoerd met de melder. Het kan ook zo zijn dat de melder direct naar het bestuur gaat om te melden.

 1. Kennisnemen van het incident

 2. Handelingskader (o.a. welke regels/wetten gelden er en zijn die geschonden?)

 3. Hoor- en wederhoor gesprek

 4. Afweging van het incident en grensoverschrijdend gedrag

 5. Afweging meldplicht en opvolging

Word je beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag?

Beschuldigd worden is niet hetzelfde als schuldig zijn.

Je hebt het recht om te horen wat de melding of klacht is die er tegen jou is ingediend. Je hebt ook het recht om je te verweren tegen een klacht. Meewerken aan onderzoek in het sport-tuchtrecht is vrijwillig, dit mag je dus weigeren. Dit heeft echter geen opschortende of stuitende werking.


Correctief beleid en sancties

Door het bestuur van de vereniging worden sancties opgelegd aan (ouders van jeugd-) leden, die zich voor, tijdens of na verenigingsactiviteiten (wedstrijden, trainingen en overige activiteiten) misdragen hebben, tegenover (assistent-)scheidsrechters, eigen leden of vrijwilligers en/of de tegenpartij.

Afhankelijk van de aard en zwaarte van de misdraging worden sancties opgelegd die variëren van een berisping tot royement.

In alle gevallen kan het bestuur van de vereniging het desbetreffende lid, hangende de verenigingsprocedure, met onmiddellijke ingang een voorlopige schorsing opleggen.

Het bestuur van de vereniging laat het treffen van voorlopige maatregelen niet afhangen van de (later te ontvangen) uitkomsten van de KNVB tuchtrechtspraak. Nadat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB bekend is gemaakt, wordt met het bepalen van de definitieve strafmaat door het bestuur hiermee rekening gehouden. Het uiteindelijke besluit staat nooit los van de KNVB reglementen en rapportages (bijvoorbeeld een wedstrijdformulier).

Het bestuur van de vereniging vraagt om politiebijstand bij ernstig wangedrag van haar leden, indien er sprake is van een dreigende situatie of het zo nodig doen van aangifte.

Comments


bottom of page