top of page

Privacy statement

Deze website wordt onderhouden door de Maassluise Sportvereniging 71. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe de club omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

 In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

 

Deze website wordt beheerd door voetbalvereniging M.S.V. ’71.  Bij bezoek aan deze website kan M.S.V. ’71 gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert M.S.V. ’71 uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde Gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook informeren wij u hoe u correcties kunt aanbrengen of hoe u zich kunt verzetten tegen verwerking van uw gegevens.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Er worden enkel gegevens opgevraagd en opgeslagen die nodig zijn voor onze vereniging en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adres, postcode en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Legitimatienummer

 • IBAN nummer

 • Pasfoto

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

M.S.V. ’71 verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. M.S.V. ’71 heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over deze leden die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van de ouder(s) of de voogd. We kunnen echter niet zelf controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden de ouders en de voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer U er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan onmiddellijk contact met ons op en zullen wij dan deze informatie verwijderen.

 

Waarom wij de gegevens nodig hebben.

M.S.V. ’71 verwerkt de persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • de ledenadministratie

 • de administratie inzake de contributie

 • de vrijwilligers administratie

 • de sponsor administratie

 • de administratie inzake de club van 71

 • de ereledenadministratie

 • de oud leden administratie

 

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

M.S.V. ’71 zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 7 jaar.

 

Delen met anderen

Zonder Uw toestemming zullen gegevens niet zonder uw toestemming door derden in te zien zijn. Uw gegevens zullen niet worden verkocht aan derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat het noodzakelijk is voor het goed functioneren van M.S.V. ’71 en die door partners van M.S.V. ’71 worden aangeboden. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en bent u in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de betreffende dienst.

 

Met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens. Overigens M.S.V. ’71 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt de mogelijkheid om een overzicht te verkrijgen van de persoonsgegevens die M.S.V. ’71 verwerkt. Indien uit het door ons verstrekte overzicht blijkt dat er onjuistheden in uw persoonsgegevens bij M.S.V. ’71 zitten, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. M.S.V. ’71 zal dan binnen vier weken aan uw verzoek voldoen.

 

Beveiliging

M.S.V. ’71 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat Uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk met ons contact op.

 

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. M.S.V. ’71 aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en het door deze derden gehanteerd privacy beleid.

 

Wijziging Privacy Statement

M.S.V. ’71 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page