Beleidsplan

Bijgaand treft u het beleidsplan aan van M.S.V.'71. Dit plan dateert van januari 2010 en bevat de volgende onderwerpen. Hoofdstuk 1 beschrijft de Missie, Visie en Organisatie. Hoofdstuk 2 gaat in op het te voeren technisch beleid.  Normen en Waarden staan beschreven in hoofdstuk 3.  Daarna wordt aandacht besteed aan vrijwilligersbeleid (Hoofdstuk 4), PR-beleid (Hoofdstuk 5), Accomodatie (Hoofdstuk 6) en tenslotte de financieen (Hoofdstuk 7).

Vrijwilligersbeleid

Per ingang van dit seizoen 2018-2019 is ons vrijwilligersbeleid gewijzigd in een ledenbeleid. Dit houdt in dat elk M.S.V.’71 team of elftal t/m de winterstop is ingedeeld voor een keuken/bardienst op zaterdag. Dit schema wordt via onze website site, de tv schermen in de kantine, Facebook en eventueel bestaande WhatsApp-groep kenbaar gemaakt. Elk team dient per shift 2 leden/ouders/verzorgers te leveren voor een bar/keuken dienst. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de thuiswedstrijden van betreffende teams en elftallen.

 

De shift ’s tijden lopen van:

 

08.00-11.00 uur

11.00-14.00 uur

14.00-17.00 uur

 

Het is van groot belang het schema in de gaten te houden en onderling af te stemmen welk lid of ouder/verzorger de shift gaat vervullen.


Tot 12.00 uur wordt er geen alcohol geschonken. In de middag wel, dus mocht dit een probleem zijn voor de desbetreffende lid of ouder/verzorger, dan kunt u uw shift bijvoorbeeld vervullen in de ochtend of in de keuken. In de keuken kunt u op de intekenlijst invullen dat u bent geweest.

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en inzet voor onze  mooie club!

 

Met vriendelijke groet,

Ledenbeleid Commissie M.S.V.’71

Kledingbeleid

M.S.V. ’71 verzorgt in samenwerking met kledingleverancier Geco een club kledingpakket voor alle veldleden.

Het kledingpakket twv €75,- voor onze jeugd bestaat per ingang van het seizoen 2021-2022 uit:

·    Trainingspak: zwart/wit trainingsjack en broek (per ingang van seizoen 2021-2022 gesponsord door BosDaalen)

·    Trainingstenue: licht blauw shirt, witte korte broek en kousen

·    Sportieve zwarte jas met M.S.V.71 reflecterend op de rug van de jas (per ingang van seizoen 2021-2022 gesponsord door Wallcare)

·    Wedstrijdtenue: M.S.V.71 shirt, broekje en kousen (Let op! het tenue is in bruikleen)


Alle onderdelen worden voorzien van M.S.V. ’71 logo’s en eventuele bedrukking van sponsorlogo’s.

De prijs van het kledingpakket blijft slechts €75,- !

De artikelen uit het kledingpakket zijn na aanschaf van €75,- eigendom van het lid. Naast het kledingpakket stelt M.S.V.’71 aan ieder lid kosteloos een volledig wedstrijdtenue beschikbaar, dit wedstrijdtenue blijft eigendom van M.S.V. ’71.


Om de drie seizoenen een nieuw kledingpakket

Is het kledingpakket al drie seizoenen in gebruik Dit betekent dat het betreffende lid aan het einde van het seizoen (mei) je kledingmaat door dient te geven aan onze materiaalmannen; Peter Vermeulen (jeugd) en Jack van der Vlugt (senioren). Zij bestellen dan een nieuw kledingpakket. Zodra de bestelde Geco kledingpakketten binnen zijn ontvangen de leden een afhaalbericht via de betreffende coördinatoren.

Losse kledingstukken als wind/regenjacks en sweaters zijn los te koop en bij te bestellen. Dit geldt ook voor 2 maten voetbaltassen. Deze zaten voorheen in het kledingpakket.


M.S.V. ’71 hecht veel waarde aan een uniforme uitstraling voor alle leden en wil dit middels een scherp geprijsd kledingbeleid bewerkstelligen. Het is dan ook voor ieder lid een verplichting om na drie jaar het kledingpakket te vervangen voor het nieuw zorgvuldig samengestelde kledingpakket. Hier krijgt men niet alleen een uitgebreid kledingpakket voor terug maar ook iedere drie jaar een volledig nieuw wedstrijdtenue in bruikleen. De prijs voor deze kleding komt dus neer op €25,- per seizoen per lid en dient aan het begin van de periode van de drie jaar tegelijkertijd met de contributie voldaan te worden.

 

PS: voor de senioren wordt in het seizoen 2021-2022 geen kledingbijdrage gevraagd. Zij kunnen losse MSV-pakketkleding aanschaffen bij onze nieuwe kledingbeheerder voor de senioren; Jack van der Vlugt.

 

Dank voor uw medewerking.

 

Het bestuur van M.S.V.’71

 

*) de wastip voor uw voetbaltenue is altijd binnenstebuiten en maximaal op 30 graden!

Boetebeleid

Reglement afhandeling boetes                     

 

In de Algemene Vergadering van 8 oktober 2008 is er besloten dat de door de KNVB aan spelers opgelegde boetes in principe zullen worden doorbelast aan de speler. Ook in ons huishoudelijk reglement is dit opgenomen.

 

Met ingang van 1 januari 2009 zullen de boetes worden doorbelast aan de spelers die de boete hebben opgelegd gekregen van de KNVB.

 

De speler aan wie een boete is opgelegd krijgt zelf rechtstreeks bericht van de KNVB. De KNVB is gerechtigd de boete van het tegoed van MSV ’71 af te schrijven. MSV ’71 is bevoegd de boete door te belasten aan de speler.

 

De speler kan uitsluitend bevrijdend betalen door storting op de rekening van MSV ’71. De betaling dient binnen veertien dagen na dagtekening van de brief waarin de boete is opgelegd op de rekening van MSV ’71 te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan de speler direct geschorst is voor alle wedstrijden totdat de betaling is ontvangen.

Bij zeer ernstige overtredingen kan de straf mede uitsluiting van deelname aan de trainingen en zelfs een toegangsverbod van het terrein van MSV ’71 omvatten.

 

Bezwaar aantekenen

Indien de speler van mening is dat de boete ten laste van de vereniging dient te komen of ten onrechte is opgelegd dan dient hij onmiddellijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na dagtekening van de brief waarin de boete is opgelegd, een uitvoerig verslag (verzoekschrift) van hetgeen gebeurd is met vermelding van de redenen waarom hij van mening is dat de boete niet door hem hoeft te worden gedragen, opsturen of mailen aan de secretaris van MSV ’71 (secretaris@msv71.nl). Een kopie van de brief waar het verzoekschrift betrekking op heeft dient te worden bijgevoegd.

 

 • Het conform de voorwaarden indienen van een verzoekschrift schort de betalingsverplichting op tot uiterlijk veertien dagen nadat er uitspraak is gedaan op het verzoekschrift.

 • De secretaris stelt per ommegaande de leden van de Commissie Normen en Waarden op de hoogte van het ontvangen verzoekschrift door toezending van het verzoekschrift.

 • De “Commissie Normen en Waarden” bestaat uit Jacques van der Vlugt en Wil Dijksman.

 • Tegen de uitspraak op het verzoekschrift kan de betrokken speler dan wel een van de bestuursleden van MSV ’71 in beroep gaan.

 • De beroepsinstantie bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur van MSV ’71.

 • Indien het beroep is ingesteld door een lid van het dagelijks bestuur zal een ander lid van het bestuur de plaats in de beroepscommissie waarnemen. De beroepscommissie besluit in hoogste instantie.

 • De Commissie Normen en Waarden beoordeelt het verzoekschrift op basis van de verstrekte gegevens. Indien en voor zover de gegevens onvolledig zijn, wordt dit in het nadeel van de verzoeker uitgelegd. Een te laat ingediend verzoekschrift wordt dus altijd afgewezen tenzij de speler in alle redelijkheid aantoont dat hij niet in de gelegenheid is geweest om een verzoekschrift tijdig in te dienen (vakantie).

 • Indien en voor zover er geen schriftelijke verklaringen van getuigen en of anderen worden bijgevoegd kan er geen waarde aan de stelling worden toegekend.

 • De Commissie beoordeelt het verzoekschrift naar redelijkheid en billijkheid op basis van normen en waarden van goed gedrag.

 • De Commissie Normen en Waarden is bevoegd het verzoekschrift deels toe te kennen.

 • De uitspraak wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de secretaris die de betrokken speler en de bestuursleden van MSV’71 informeert.

 • De regeling is op gelijke wijze van toepassing voor de beroepsprocedure.

 • Deze regeling gaat in per 1 januari 2009 en heeft derhalve geen betrekking op gevallen die hebben plaatsgevonden voor 1 januari 2009.

Gedragscode

We kennen het wel. De gesprekken over verloedering en disrespect. Het grote ik-zijn binnen Nederland. Of het nu borrelpraat of gesprekken op verjaardagen zijn, elke dag worden we weer geconfronteerd met berichten over gedrag op sportverenigingen dat daar niet thuis hoort.


Althans dat vindt iedereen die je daarover aanspreekt. Reden voor M.S.V. ’71 om in navolging van vele verenigingen deze ongeschreven zaken eens samen te vatten in een gedragscode die geldt voor onze leden en op het terrein van M.S.V. ’71 voor alle andere bezoekers.

De gedragscode voor M.S.V. ’71 is gebaseerd op respect. Respect voor elkaar, voor tegenstanders, voor scheidsrechters, begeleiding, eigendommen van anderen etc.
Onder het motto “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” is het normen en waarden beleid binnen M.S.V. ’71 ingevoerd. De hieronder genoemde gedragscode zal bijdragen tot een aangenamere sfeer bij M.S.V. ’71.

Gedragscode

 • Respecteer je medespelers en laat dit blijken door sportief gedrag. Onsportief gedrag van een tegenstander is nooit een reden om zelf ook onsportief gedrag te vertonen.

 • Respecteer de begeleiding, trainers en coaches, ook die van de tegenpartij.

 • Respecteer de toeschouwers, ook die van de bezoekende clubs.

 • Respecteer scheidsrechters; zonder hen is voetballen niet mogelijk.

 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag, vernielingen en het vervuilen van het terrein en de velden van M.S.V. ‘71
  De voertaal op trainingen en tijdens wedstrijden is Nederlands.

 • Gebruik geen grove taal, scheld of vloek niet. Het toewensen van de meest afgrijselijke ziektes behoort niet tot het gewenste gedrag en moet dus worden nagelaten.

 • Houd de kantine en het terrein van M.S.V. ’71 schoon. Er zijn voldoende afvalbakken aanwezig om uw afval in te deponeren. Breng flessen terug naar de kantine en laat deze niet op of rond de velden slingeren. Ruim uw tafel in de kantine leeg.

 • Elftallen dienen na de wedstrijd rekening te houden met de omgeving en derhalve hun drankjes niet voor de kleedkamer te nuttigen. Openlijk overmatig drankgebruik voor de kleedkamers door senioren op de zaterdagen is duidelijk een verkeerd voorbeeld voor de aanwezige jeugd. Dit is dan ook niet gewenst.

 • Zuinigheid op het materiaal van M.S.V. ’71 is een uiting van respect voor de vereniging. Dit moet worden doorgetrokken naar het bezoek dat we doen in het kader van uitwedstrijden dus ook voor de bezittingen van gastverenigingen. Dit uit zich door het schoon achterlaten van de gebruikte kleedkamers, waar we ook maar zijn.

 • Voor de jongste lede is het verplicht dat er 1 volwassene per kind bij de wedstrijd aanwezig is

Klankbord

Het Klankbord is in het leven geroepen binnen M.S.V. ’71 om leden, publiek, etc. de mogelijkheid te bieden om klachten en/of ideeën aan de vereniging kenbaar te maken zodat hier actie op ondernomen kan worden. Wij proberen u na het indienen van een klacht of idee zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de status. Uw klacht en/of idee kunt u melden via e-mail via klankbord@msv71.nl.